Algemene voorwaarden


Steins Bisschop & Schepel B.V. is statutair gevestigd te Den Haag en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27291387.

 

 
 1. Steins Bisschop & Schepel B.V. (hierna: “het Kantoor”) oefent de praktijk van advocaat en juridisch adviseur uit.
 2. Het Kantoor beschouwt alle opdrachten als uitsluitend aan hem gegeven. Dit geldt ook als het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever (hierna: “Cliënt”) is dat een opdracht (mede) door een andere persoon zal worden uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten. Artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek geeft een regeling voor het geval dat een opdracht (mede) door een andere persoon zal worden uitgevoerd. Artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek vestigt een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven.
 3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden bestuurders, aandeelhouders, (beoogde) oprichters en vennoten van een rechtspersoon of personenvennootschap geacht medeopdrachtgever te zijn naast de betreffende rechtspersoon of personenvennootschap. Elk van de opdrachtgevers is hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen van de rechtspersoon of personenvennootschap met betrekking tot enige opdracht die aan het Kantoor is gegeven. Hieraan doet niet af, dat facturatie plaatsvindt aan slechts één of enkele van de opdrachtgevers.
 4. De Cliënt is voor de uitvoering van de opdracht aan het Kantoor honorarium, omzetbelasting en waar van toepassing verschotten (zoals griffierechten, deurwaarderskosten, reiskosten en kosten van uittreksels) verschuldigd.
 5. Tenzij anders is afgesproken, hanteert het Kantoor uurtarieven. Deze tarieven variëren afhankelijk van het aantal jaren ervaring van de behandelend advocaat of juridisch adviseur. Het toepasselijke uurtarief wordt vastgelegd in de opdrachtbevestiging. De kosten die het Kantoor in rekening brengt zijn gelijk aan het uurtarief maal (x) het aantal (delen van) uren die het Kantoor aan de opdracht besteed. Het Kantoor kan de uurtarieven jaarlijks indexeren. Het Kantoor kan een uurtarief ook gedurende de uitvoering van de opdracht tussentijds aanpassen als zich veranderingen voordoen in het belang of in de spoedeisendheid van de zaak of in de ervaringsjaren of specialismen van de behandelend advocaat of juridisch adviseur. Als zo een verandering zich voordoet, bericht het Kantoor u tijdig daarover.
 6. Het Kantoor factureert in beginsel maandelijks.
 7. Het kantoor kan de Cliënt verzoeken een voorschot te betalen. Wanneer door Cliënt een voorschot is voldaan, blijft dit voorschot tot de einddeclaratie in het betreffende dossier staan.
 8. Declaraties worden per e-mail verzonden. De Cliënt kan uitdrukkelijk aangeven declaraties (ook) per post te willen ontvangen.
 9. Declaraties zullen door de Cliënt binnen veertien dagen – of in afwijking van deze termijn de op de declaratie vermelde termijn – volledig worden voldaan zonder enige inhouding, korting of verrekening. Als de Cliënt na aanmaning in gebreke blijft met voldoening van het verschuldigde bedrag, is het Kantoor bevoegd de uitvoering van de opdracht op te schorten tot volledige betaling heeft plaatsgevonden.
 10. Het Kantoor behoudt zich het recht voor in een voorkomend geval, ook nadat betaling heeft plaatsgevonden, de uitvoering van de opdracht te staken of aan de voortzetting van de dienstverlening nadere voorwaarden te verbinden.
 11. In geval van niet betaling van zijn declaraties, maakt het Kantoor aanspraak op de wettelijke handelsrente ex art. 6:119a BW en volledige vergoeding van alle ter incasso gemaakte kosten.
 12. Als enige aansprakelijkheid van het Kantoor jegens de Cliënt ontstaat door of in verband met de uitvoering van een opdracht van een Cliënt en dit gebeurt ten gevolge van enig handelen of nalaten van het Kantoor, dan zal de omvang van die aansprakelijkheid jegens de Cliënt in alle gevallen beperkt zijn tot het bedrag dat onder de door het Kantoor afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering ter zake van dat schadegeval wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van het Kantoor komt. Als, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Kantoor aan Cliënt in de desbetreffende zaak in het jaar voorafgaande aan de aansprakelijkstelling in rekening gebrachte en door Cliënt betaalde bedrag. Aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade is uitgesloten.
 13. Als door of in verband met de uitvoering van een opdracht van een Cliënt enige aansprakelijkheid van het Kantoor jegens derden ontstaat ten gevolge van enig handelen of nalaten van het Kantoor, dan zal de Cliënt het Kantoor ter zake van die aansprakelijkheid en de bijkomende kosten vrijwaren als en voor zover het uitgekeerde bedrag ter zake van die aansprakelijkheid onder de door het Kantoor afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering onvoldoende is (daaronder valt ook het geval dat géén uitkering wordt gedaan) om de door de derde(n) geleden schade te vergoeden.
 14. Het komt voor dat (rechts-)personen die in verband met de uitvoering van een opdracht van een Cliënt door het Kantoor worden ingeschakeld, in dat verband hun aansprakelijkheid beperken. Het Kantoor gaat ervan uit, en bedingt voor zover nodig bij deze, dat alle aan hem gegeven opdrachten van de Cliënt ook de bevoegdheid omvatten om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Cliënt te aanvaarden.
 15. In geval bij de uitvoering van een opdracht van een Cliënt door het Kantoor een (rechts-)persoon wordt ingeschakeld om werkzaamheden in het kader van de gegeven opdracht te verrichten, dan is het Kantoor slechts aansprakelijk voor tekortkomingen van die derde als en voor zover de daaruit voortvloeiende schade op die derde kan worden verhaald.
 16. Het Kantoor neemt bij de beveiliging van de gegevens van de Cliënt en derden alle zorg in acht die in redelijkheid van haar kan worden verwacht. Het Kantoor is niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang tot gegevens die ontstaat ondanks de door het Kantoor betrachte zorg. Het Kantoor is evenmin aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang die ontstaat bij transmissie van gegevens over openbare netwerken of bij gebruik van netwerken en systemen van derden.
 17. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 Burgerlijk Wetboek vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor het Kantoor aansprakelijk wordt gehouden.
 18. Cliënt machtigt het Kantoor en de Stichting Beheer Derdengelden Steins Bisschop & Schepel hierbij onherroepelijk om over te gaan tot verrekening van declaraties in enige door het Kantoor voor Cliënt en/of voor een aan hem gelieerde vennootschap behandelde zaak of dossier met de door de Stichting Beheer Derdengelden Steins Bisschop & Schepel ontvangen gelden ten gunste van Cliënt en/of een aan hem gelieerde vennootschap.
 19. Het Kantoor is op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) gehouden voor aanvang van de werkzaamheden de identiteit van de Cliënt vast te stellen en in haar administratie vast te leggen. Het Kantoor is in voorkomend geval op grond van de Wwft verplicht ongebruikelijke transacties als bedoeld in de Wwft bij de autoriteiten te melden.
 20. Het dossier wordt na afronding van de opdracht gedurende vijf jaar (digitaal) bewaard, waarna het zal worden vernietigd.
 21. Het Kantoor kent een kantoorklachtenregeling, die aan deze algemene voorwaarden is gehecht. Deze kantoorklachtenregeling is op iedere opdracht tussen het Kantoor en de Cliënt van toepassing.
 22. De rechtsverhouding tussen het Kantoor en zijn Cliënt zal worden beheerst door Nederlands recht. Uitsluitend de rechter te Den Haag zal bevoegd zijn van enig geschil dat tussen het Kantoor en zijn Cliënt mocht ontstaan, en dat niet door middel van de kantoorklachtenregeling is opgelost, kennis te nemen.
 23. Niet alleen het Kantoor, maar ook alle (rechts-)personen – waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt aandeelhouders, bestuurders, (voormalig) advocaten en (voormalig) werknemers van het Kantoor, alsmede de Stichting Beheer Derdengelden Steins Bisschop & Schepel – die bij de uitvoering van de opdracht van de Cliënt zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen, waaronder de in deze algemene voorwaarden vervatte beperkingen van aansprakelijkheid, ongeacht de grondslag van aansprakelijkheid. Het kantoor aanvaardt dit derdenbeding namens de hiervoor genoemde (rechts-)personen.
 24. Deze algemene voorwaarden kunnen worden gewijzigd en zijn na toezending van de gewijzigde versie toepasselijk op de voortgezette dienstverlening door het Kantoor.
 25. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van een Cliënt.
 26. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en in de Engelse taal opgesteld. In geval van enig geschil over inhoud of interpretatie tussen beide versies is de Nederlandse versie leidend.

Steins Bisschop & Schepel B.V. is statutair gevestigd te Den Haag en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27291387.

 

November 2015